BUBAK BHP

26 listopada 2018

Szkolenie BHP - zagrożenia biologiczne pracy.

Zagrożenia biologiczne to przede wszystkim mikroorganizmy zakaźne takie jak bakterie i wirusy oraz toksyny, które mogą one produkować, ale także rośliny i zwierzęta. Nawet zwyczajna grypa jest zagrożeniem biologicznym występującym np. w pracach biurowych. Dalej, narażeni mogą być pracownicy wykonujący swoje zadania na zewnątrz. Chodzi tu przede wszystkim o rolników, ogrodników, leśników, lekarzy i ogół personelu medycznego,czy pracowników budów. Narażeni są oni na szereg czynników natury biologicznej np. zwierzęta (ugryżienie, wścieklizna), kleszcze (zapalenie opon mózgowych) lub poparzenie trującymi roślinami (barszcz sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi)), szereg chorób zakaźnych i gama patogenów obecna w zakładach opieki medycznej. Aby zapobiegać powyższym chorobom i czynnikom szkodliwym stosuje się szereg działań. Zaczynając przede wszystkim od rozpoznania źródeł i skutków zagrożeń, co pozwala na odpowiednie podejście do problemu. Przede wszystkim należy unikać niebezpieczeństw w ogóle. Gdy to nie jest możliwe, a trudno oczekiwać od personelu szpitali żeby nie mieli kontaktu z np. mikroorganizmami chorobotwórczymi, takie zagrożenie należy ograniczać rozwagą, procedurami i środkami ochrony indywidualnej. Istotne jest także ciągłe poszerzanie wiedzy nie tylko z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przez obowiązkowe szkolenia okresowe z BHP, ale także szkolenia i kursy dokształcające związane bezpośrednio z wykonywanym zawodem.