BUBAK BHP

18 listopada 2018

Szkolenia BHP a podatek VAT.

Sytuacja prawna usług BHP.

Obowiązujące przepisy dotyczące podatku VAT mogą sprawiać trudności w interpretacji zapisów. Zasadniczo każda osoba wykonująca usługi szkoleniowe, przed wystawieniem każdej faktury powinna rozważyć, indywidualnie dla każdego zlecenia, czy należy doliczyć podatek VAT. Jednakże w przypadku szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy są one zwolnione z tego podatku. Wynika to z zapisów prawa i dodatkowych wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, czytamy:

 

usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne
niż wymienione w pkt 26:
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych
przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe –
wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;

 

 

Status szkoleń BHP.

Należy teraz odpowiedzieć na pytanie czy szkolenia BHP mogą być uznane za usługi kształcenia zawodowego. Odpowiedź jest bardzo prosta, tak. Prawodawstwo polskie nie definiuje pojęcia "kształcenia zawodowego" ale definiuje je rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z 15 marca 2011 r., uchwalone przez Radę UE.

 

 ...obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy
do celów zawodowych...

 

Wniosek może być tylko jeden. Szkolenia BHP, zarówno szkolenia okresowe jak i szkolenia wstępne spełniają powyższą definicję, co znaczy, że ten artykuł ma do nich zastosowanie.

Następnie rozważmy, czy szkolenia BHP spełniają dalsze wymogi art. 43 ust. 1 pkt 29. Otóż zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860. Zatem spełnione są wymagania określone przez ustawodawcę.

Reasumując należy stwierdzić, iż szkolenia BHP są zwolnione z podatku VAT, gdyż są one uznawane za kształcenie zawodowe, a także ich zasady są określone w odrębnych przepisach prawa. Te dwa warunki wystarczają, w zupełności do uznania, że nie podlegają one opadatkowaniu od towarów i usług.