Wprowadznie do OHSAS i ISO.

Wraz z wydaniem standardu ISO 45001:2018, przedsiębiorstwa dostały trzy lata aby ukończyć recertyfikacje do nowego standardu. Wszystkie organizacje posiadające obecnie system OHSAS 18001 będą musiały wypełnić nowe wymagania do marca 2021 r.. Jest to o tyle ważne, że certyfikaty OHSAS 18001 po tej dacie stracą ważność.

Mając na uwadze złożoność tego standardu i jego znacznie w zapewnianiu bezpiecznych warunków pracy, przejście do standardu ISO 45001 musi być zaplanowane i wykonane z największą starannością.

Oczywiste jest zatem, że nie warto odkładać implementacji nowego stardardu w czasie, a należy rozpocząć pracę już teraz. Takie podejście niemal gwarantuje pewne przejście pomiędzy standardami w terminie.

 

Omówimy tutaj 12 kraków, które pomogą nam w przejściu z OHSAS 18001 na ISO 45001:

1. "context of the organization" - kontekst organizacji.

Jest to nowe wymaganie, a dotyczy ono identyfikacji i opisu: wewnętrznych i zewnętrznych problemów działalności firmy, strategii i kierunku rozwoju oraz możliwości osiągnięcia wyznaczonych celów Systemu Zarządzania (BHP).

2. Lista wszystkich stron, na które oddziałuje Twoja firma.

Nasuwa sie tutaj raczej klarowna odpowiedź, ale należy pamiętać o wewnętrznych i zewnętrznych "zainteresowanych" naszą firmą. Przykładowo: oczywiście pracownicy, związki zawodowe, zewnętrznie: podwykonawcy, dostawcy, czy organy administracji publicznej.

3. Przegląd zakresu Systemu Zarządzania.

Ten wymóg pomoże Twojej organizacji w lepszym określeniu zakresu Systemu Zarządzania. Przy okazji przejścia z OHSAS 18001 do ISO 45001 możemy i powinniśmy upewnić się, że nasz zakres Systemu Zarządzania jest sporządzony dokładnie i poprawnie. O wiele prostsze jest określenie wewnętrznych problemów firmy aniżeli zewnętrznych dotyczących chociażby firm podwykonawczych. A zrozumienie tych aspektów musi znaleźć odzwierciedlenie w naszym zakresie Systemu Zarządzania.

4. Przywództwo.

Standard ISO 45001 wymaga zaangażowania od osób zajmujących najwyższe stanowiska w firmie. Narzuca odpowiedzialność za cele strategiczne, zakres i rezultaty Systemu Zarządzania, politykę i procesy firmy, kumunikację i kulturę firmową, zapewnienie środków i szkoleń, czy bardziej rozmyte zadania jak inspirowanie i docenianie wkładu pracowników. Wszystko to w kontekście bezpieczeństwa pracy. Konieczne jest zatem aby osoby na najwyższych stanowiskach były jasno włączone w podejmowanie decyzji np. w zakresie ryzyk zawodowych.

5. Ocena szans i zagrożeń.

To nowe i zarazem bardzo istotne wymaganie tego standardu. Organizacja musi przechowywać udokumentowane informacje na temat zagrożeń związanych z BHP i możliwości, które można wykonać w formie rejestru kluczowych zagrożeń i szans. Najpopularniejszym narzędziem do tego jest analiza SWOT.

6. Identyfikacja i ocena ryzyk.

To wymaganie znajduje się w OHSAS 18001 należy owe wymaganie jednak dopasować i uzupełnić w zgodnie z resztą dokumentacji. Pod pojęciem ryzyka standard przyjmuje "źródło, sytuację lub działanie, które może wyrządzić szkodę w postaci obrażeń lub pogorsznie stanu zdrowia lub obu.

7. Ustalenie wymagań prawnych.

Spełnienie wymagań prawnych i innych jest podstawą systemu zarządzania BHP (ISO 9001,czy 14001 też). Nie można prowadzić firmy w zgodzie z normą ISO 45001 lub jakimkolwiek innym standardem, nie będąc zgodnym z przepisami i Wymagania ustawowymi.

8. Planowanie.

Jest to odpowiedź na powyższe punkty. Organizacja musi zaplanować działania dotyczące ryzyka i szans oraz wymagania prawne, a także planować działań mające na celu przygotowanie i reagowanie na sytuacje awaryjne.

9. Ustalenie celów i plan ich osiągnięcia.

Cele muszą być mierzalne, monitorowalne i odpowiednio aktualizowane. Ponadto cele muszą być zgodne z polityką BHP i uwzględniać wymogi prawne. Planowanie osiągnięcia tych celów musi określać dedykowanych pracowników i ich obowiązki, niezbędne zasoby i terminy realizacji celów. Ponadto firma musi ustalić w jaki sposób osiągnięcie celów będzie mierzone, chodzi tutaj o ustalenie wskaźników realizacji danego celu.

10. Udokumentowane infromacje.

Procedury i zapisy są teraz zdefiniowane pod nowym terminem "udokumentowane informacje". W trakcie proces dopasowywania istniejącej dokumentacji do nowych numerów klauzuli, przejście z OHSAS 18001 do ISO 45001 to doskonała okazja do ulepszenia istniejącej dokumentacji. Można tutaj spróbować zastąpić dokumenty bardziej klarownym i jednoznacznym językiem lub nawet diagramem procesu.

11. Kontrola operacyjna.

Poprawa kontroli operacyjnej w stosunku do podanych kryteriów jest jednym z celów nowego standardu. Na przykład, czy podane kryteria celów i zdefiniowane procesy są ukierunkowane na osiągnięcie Twoich celów i założeń? Czy możesz pokazać, że zasoby do ich osiągniecia zostały zaplanowane i dostarczone i że Twój produkt jest zgodny z podanymi wymaganiami?

12. Ocena wydajności BHP

Na końcu przejścia z OHSAS 18001 na ISO 45000 będziesz musiał ocenić wydajność Systemu Zarządzania, sprawdzić, czy jest zgodny z normą i upewnić się, że jest zgodny z wymogami prawnymi. Do tego celu najlepszym narzędziem jest audyt wewnętrzy, obecny już w standardzie OHSAS 18001.

 

Znając odpowiedzi na te 12 pytań można smiało przystępować do przejścia ze standardu OHSAS 18001 do standardu ISO 45001.

 

 

 

 

tagi: OHSAS 18001, ISO 45001, szkolenia bhp, certyfikacja, standardy iso

Przejście z OHSAS 18001 na ISO 45001 dla każdego.

03 grudnia 2018

BUBAK BHP